Adatvédelmi tájékoztató

www.happyfoodcoffee.hu webáruházzal kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató

1. Bevezetés

A Gastro Komplex Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Az Adatkezelési Tájékoztató informálja a www.happyfoodcoffee.hu webáruház Megrendelőit a személyes adatok kezelésének rendjéről annak érdekében, hogy Megrendelők megismerjék a Happy Food adatkezelési - feldolgozási eljárását és a személyes adatok törlési lehetőségét.  

A Gastro Komplex Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://happyfoodcoffee.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ címen. A Gastro Komplex Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetlegesen megváltoztatott tájékoztatót a https://happyfoodcoffee.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ címen teszi közzé. Megrendelők elfogadják a megváltoztatott szabályzatot azzal, hogy továbbra is használják a www.happyfoodcoffee.hu webáruházat a módosítás időpontjában vagy azután. Azáltal, hogy Megrendelő igénybe veszi a www.happyfoodcoffee.hu webáruház szolgáltatásait, jóváhagyólag elfogadja a www.happyfoodcoffee.hu információszerzési és - használati gyakorlatát a www.happyfoodcoffee.hu webáruház adott időpontban hatályban lévő Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően. 

Amennyiben kérdésed, észrevételed lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, itt várjuk a leveled.   A Gastro Komplex Kft. elkötelezett Megrendelői és Partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Megrendelői információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Gastro Komplex Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Gastro Komplex Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2. A www.happyfoodcoffee.hu webáruházban történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató

A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a www.happyfoodcoffee.hu webáruházba regisztráló Megrendelő regisztrációjával kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Gastro Komplex Kft. rendelések teljesítésével és szolgáltatásainak reklámozása céljából kezelje, és a megrendelés teljesítésében közvetlenül résztvevő - a Happy Food & Coffee egységet üzemeltető - vállalkozás munkatársa(i) részére, a megrendelés teljesítése, elkészítése és kézbesítése érdekében átadja (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító ételfutár). Gastro Komplex Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja Megrendelői bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használja fel Megrendelői - a regisztrációval kifejezett, önkéntes hozzájárulásával adott - előzetes jóváhagyása alapján. A Megrendelők személyes adataira a webáruházunkban történő vásárlásokhoz azért van szükség, hogy a megrendelések pontosan és gyorsan teljesíthetők legyenek. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amíg Megrendelő nem vonja vissza a nyilatkozatát, addig kezeljük az adatait, de kizárólag csak a Happy Food & Coffee egységktől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesíthetősége, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, és a célzottabb kiszolgálás érdekében. 

A Megrendelők adatait az "egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során", Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit betartva tároljuk. Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben adatait szeretné törölni, akkor az adatkezelőhöz el kell juttatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről.  

Gastro Komplex Kft. a www.happyfoodcoffee.hu domain név alatti honlap üzemeltetőjeként elektronikus hírlevéllel tájékoztatást küld a Happy Food & Coffee egység ajánlatairól, szolgáltatásairól, amennyiben Megrendelők regisztrálnak a hírlevél megküldése szolgáltatásra. A megrendeléshez történő első regisztrálás alkalmával Gastro Komplex Kft. választható lehetőséget kínál Megrendelőinek arra, hogy igényük esetén elektronikus üzenet formájában hírlevél megküldését kérjék. Tekintettel arra, hogy a regisztráció során az adatok megadásánál Megrendelőknek külön meg kell jelölni, hogy szeretnének elektronikus hírlevelet kapni, ezt a szolgáltatást csak Megrendelői kifejezett kérése, és jóváhagyása alapján teszi. A hírlevél megküldéséről szóló igény törlésére minden hírlevél alsó részén lehetőséget biztosítunk, ezt a "Leiratkozás a hírlevélről" linkre kattintva lehet elvégezni.  
 

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Gastro Komplex Kft. a happyfodcoffee.hu webáruház működtetésével kapcsolatos tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Gastro Komplex Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az az adatközlő felelőssége és kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

A Gastro Komplex Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

ˇ         1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; 
ˇ         2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
ˇ         2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
ˇ         1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); 
ˇ         1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (Be.); 
ˇ         1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során 
ˇ         2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.); 
ˇ         2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 
ˇ         2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.); 
ˇ         2005. évi CXXXIII. törvény - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); 
ˇ         2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.), 
ˇ         2012. évi CLIX. törvény - a postai szolgáltatásokról (Postatv.). 
ˇ         Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során", Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény  

Webáruházi adatkezelések 

3.1. Megrendelői adatok 

Az adatkezelés célja: a Happy Food & Coffee egységtől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesítése, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, a célzottabb kiszolgálás. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése. 

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára. 

Az adatkezelés időtartama: a termékek, szolgáltatások megrendelése esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a www.happyfoodcoffee.hu webáruház elektronikus fizetési platformját működtető Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), OTP SIMPLEPLAY (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. River Park, K30. épület, VII. emelet)

valamint az adott bankkártyát, vagy az elektronikus SzÉP kártyát kibocsátó bank kezeli. 

Adattovábbítás: 

-          a Megrendelő szállítási címére megrendelést teljesítő Happy Food & Coffee egységet működtető vállalkozáshoz, annak azon munkatársai és alvállalkozói részére, akik a megrendelt szolgáltatás teljesítésében közvetlenül részt vesznek (a rendelést

           feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító ételfutár) 
-          bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, kosár tartalma, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) felé, 
-          elektronikus SzÉP kártyával történő fizetés esetén az elektronikus SzÉP kártyát kibocsátó bank felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Az adatfeldolgozás folyamata: elektronikus úton, a Gastro Komplex Kft. rendszerében történik. 

3.2. Panaszos visszajelzések, reklamációk kezelése 

Az adatkezelés célja: a Happy Food & Coffee egység által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése. 

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a megrendelő neve, szállítási címe, a megrendelt termékek megnevezése, vételára, a megrendelés és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a megrendelő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. 

Az adatkezelés időtartama: a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint, továbbá az elektronikus levélben elküldött panaszok és az írásbeli panaszokra adott levélbeli válaszok tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év. 

3.3. A www.happyfoodcoffee.hu szerver naplózása 

www.happyfoodcoffee.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza Megrendelő rendeléseit, profiljának módosítását. 
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. 
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, 
Az adatkezelés időtartama: négy hét. 

Adatfeldolgozók: Webrakéta  Korlátolt Felelősségű Társaság, 1111 Budapest, Lágymányosi út 12, online tárhely biztosítása, webáruház technikai feltételeinek biztosítása 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: 

A www.happyfoodcoffee.hu portál kódja a Gastro Komplex Kft.-től független, harmadik fél által üzemeltetett, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A Gastro Komplex Kft. természetesen nem felelős ezen weboldalak tulajdonosainak és működtetőinek adatvédelmi szabályzatáért. Felhívjuk a figyelmet, hogy fontos elolvasni minden olyan weboldalnak az adatvédelmi szabályzatát, amely személyes adatok megadását kéri. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. 

Cookie-k: A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak (ezeket sütifájloknak nevezik). Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják. 

www.happyfoodcoffee.hu webáruház üzemeltetője gondoskodik a biztonságról, a webhelyünkön megadott adatok épségéről és titkosságáról, és rendszeresen frissíti a biztonsági óvintézkedéseit a legújabb technológiáknak megfelelően. 

4. Webáruház adatai:

www.happyfoodcoffee.hu webáruház üzemeltetője a Gastro Komplex Kft. 
Székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51
Telephely: 1161 Budapest, Csömöri út 190.
Adószám: 26116466-2-42
Bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Ügyfélszolgálat: 
telefonon: +36709415211 
e-mail: happyrendeles@gmail.com 
  

5. Jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatást kérhető a Gastro Komplex Kft., valamint az adatfeldolgozók által kezelt, illetve feldolgozott személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében Gastro Komplex Kft. a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül rendelkezésre bocsátja. 

Kérhető továbbá a személyes adatok helyesbítése, valamint törlése vagy zárolása, a Gastro Komplex Kft. elérhetőségeinek valamelyikén. A törlési kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

Törlési kérés esetén a rendszerben zárolásra kerülhetnek az adatok, abban az esetben, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a zárolni kívánt adatok gazdájának jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesítést küldünk, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel jogos érdeket nem sért.

Tiltakozás nyújtható be a személyes adatok kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztatást nyújtunk. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.

Ha döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha a válaszadási határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

A személyes adataid védelmével kapcsolatos panasszal egyéb esetben is
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), 
- továbbá jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhatsz.
Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint tájékoztatásod céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.