Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

2020.

Jelen tájékoztató felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében évente történik.

Hatályba lépés: 2020. szeptember 1. napja

Bevezetés

Az adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) célja, hogy a WSB Zrt., mint franchise átadó, valamint az Adatkezelők között megjelölt gazdasági társaságok, mint franchise átvevők által franchise rendszerben (Wasabi Franchise Rendszer) működtetett valamennyi tevékenysége, szolgáltatása során kezelt adatok adatkezelési gyakorlatáról az érinttettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, különösen az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről és a felhasználók/érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeikről szóló tájékoztatást megadja.

Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelők között felsorolt gazdasági társaságokra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési tevékenység természetes személyek személyes adataira irányul. A tájékoztató hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy az egyesület, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön jogait minden esetben tiszteletben tartjuk, jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el, kéréseit a jogszabályban rögzített határidőn belül teljesítjük. Az Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tevékenységük során a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelik azokat a személyes adatokat, amelyek az Adatkezelők honlapjának (http://wasabi.hu/) és a (http://www.happyfoodcoffee.hu/) (a továbbiakban: „Honlapok”) működtetése, valamint a személyes kapcsolatfelvétel során a birtokunkba kerülnek. Mottónk: „Partnereink adatait úgy kezeljük, ahogy mi várjuk el saját adataink kezelését másoktól.”

1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek.

1.1. Jogszerűség elve: az Adatkezelők az Ön személyes adatainak kezelését jogszerűen végzik. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az Ön hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie, ideértve az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket.

1.2. Tisztességes és átlátható adatkezelés elve: az Adatkezelők biztosítják, hogy Ön, mint érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelők minden szükséges információt az érintett rendelkezésére bocsátanak, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Ön jogosult megerősítést és tájékoztatást kapni a személyes adatainak kezeléséről.

1.3. Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. Az Adatkezelők az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokkal össze nem egyeztethető módon adatokat nem kezelnek. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a statisztikai célból történő további adatkezelés.

1.4. Adattakarékosság elve: az Adatkezelők adatkezelése során szem előtt tartják, hogy a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kel lennie és a szükségesre kell korlátozódniuk.

1.5. Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenni, az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek.

1.6. Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adat tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

1.7. Integritás és bizalmas jelleg elve: az Adatkezelők az adatkezelést oly módon végzik, hogy minden megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedést biztosítanak annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelme is biztosítva legyen.

1.8. Elszámoltathatóság elve: az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartásáért, továbbá az adatkezelés jelen Adatkezelési tájékoztatónak történő megfelelésének igazolásáért.

2. Adatkezelési tájékoztatónkban használt alapvető fogalmak.

2.1. Felhasználók: a honlapunk olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a honlapon vagy egyéb módon (telefonon, személyesen, elektronikus levelező rendszer útján, stb.) a hírlevélre regisztrál vagy ajánlatot kér.

2.2. Érintett: az adatkezelőnél kezelt személyes adatokból azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználó, vagy az Adatkezelőkkel szerződést kötött egyéni vállalkozó illetve társaság velünk kapcsolattartásra kijelölt munkatársa.

2.3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon - az alkalmazott eljárástól függetlenül - végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2.5. Direkt Marketing (DM) hírlevél: adatkezelő által az érintetteknek meghatározott időközönként postai levél vagy elektronikus levél formában kiküldött, az általa forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató, reklámanyag, mely küldéséhez az Érintett előzetesen hozzájárult a hírlevél küldésére történő feliratkozással.

2.6. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű, félreérthetetlen nyilatkozatát, beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésre kerüljenek.

2.7. Adatvédelmi tájékoztató elfogadása: az Érintett az erre a célra szolgáló jelölő négyzet (továbbiakban: „checkbox”) megfelelő kitöltésével úgy nyilatkozik, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezéséket elolvasta, megértette és azokat elfogadja.

2.8. Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését kéri.

2.9. Adattörlés: az adatkezelő által, az érintetett vonatkozásában kezelt adatok felismerhetetlenné tétele, melynek következtében a helyreállításuk a későbbiekben sem lehetséges.

2.10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.11. Adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.12. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.13. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

2.14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

2.15. Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

2.16. Egyéb adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat és a Különleges adat kategóriájába.

2.17. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.18. cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a Felhasználó által felkeresett weboldal helyez el a felhasználó számítógépén.

2.19. IP-cím: internethez kapcsolódó számítógépek és egyéb eszközök egyedi azonosítószáma (internetprotokoll-cím).

3. Az Adatkezelők:

Név: WSB Vendéglátóipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 2000 Szentendre, Rab Ráby tér 6.

Cégjegyzékszám: 13-10-041901

Adószám: 26640424-2-13.

Elektronikus elérhetőség: wsbzrt@gmail.com

Képviseletében eljár: dr. Bródi Béla Árpád vezérigazgató

Képviseleti jog: önálló

 

Név: Kuzama Trade Kft.

Székhely: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 21.

Cégjegyzékszám: 01-09-333041

Adószám: 26576750-2-42

Elektronikus elérhetőség: debreczenik@wasabi.hu

Képviseletében eljár: Debreczeni Károly Rudolf ügyvezető

Képviseleti jog: önálló

 

Név: Minimal Design Kft.

Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 91.

Cégjegyzékszám: 01-09-997434

Adószám: 14114429-2-43

Elektronikus elérhetőség: minimaldesign@citromail.hu

Képviseletében eljár: Takó László Attila ügyvezető

Képviseleti jog: önálló

 

Név: Nagano Trade Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 15.

Cégjegyzékszám: 01-09-337983

Adószám: 26664189-2-41

Elektronikus elérhetőség: eotvossandor0@gmail.com

Képviseletében eljár: Eötvös Sándor György ügyvezető

Képviseleti jog: önálló

 

Név: Tokomu Trade Kft.

Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 91.

Cégjegyzékszám: 01-09-333581

Adószám: 26586182-2-42

Elektronikus elérhetőség: tokomutrade@gmail.com

Képviseletében eljár: Bándy Anna Beáta ügyvezető

Képviseleti jog: önálló

 

Név: ZEBRA ÜZLETHÁZ Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Mester u. 28. I. em. 5. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-175734

Adószám: 12730917-2-43

Elektronikus elérhetőség: zebrauzlethaz@wasabi.hu

Képviseletében eljár: Gergely Katalin ügyvezető

Képviseleti jog: önálló

 

Név: ABChikuma Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 28. B. lph. I. emelet 5.

Cégjegyzékszám: 01-09-708614

Adószám: 12892666-2-43

Képviseletében eljár: Takó László Attila ügyvezető

Képviseleti jog: önálló

 

Név: BAG-AGE Kft.

Székhely: 1161 Budapest, Csömöri út 190.

Cégjegyzékszám: 01-09-733239

Adószám: 13398835-2-42

Képviseletében eljár: Varga Henrik Zoltán ügyvezető

Képviseleti jog: önálló

 

A továbbiakban együttesen Adatkezelők.

Tevékenységünk:

Szabályszerűen bejegyzett és működő magyar gazdasági társaságok vagyunk. A WSB Zrt., mint jogtulajdonos franchise átadó és a további Adatkezelők, mint franchise átvevők által franchise rendszerben (Wasabi Franchise Rendszer) működtetjük szolgáltatásainkat.

Országosan a WSB Zrt. működteti a „http://wasabi.hu” és a „http://www.happyfoodcoffee.hu” honlapot és a hozzá tartozó webshopot, valamint a további Adatkezelők mi üzemeltetjük a Wasabi Éttermeket és a házhozszállítást. Valamennyien a GDPR alapján Adatkezelőknek minősülünk, különösen mert a Honlapot használók személyes adatait (pl. név, lakcím, IP-cím) kezeljük, mérjük a Honlap használatát, és a megtekintéseket biztonsági okokból naplózzuk. A Honlapunk meglátogatása során az Adatkezelők internetes szervere automatikusan regisztrálja a felhasználók IP címét és számítógépe operációs rendszerének típusát, valamint a Honlap látogatásának időpontját. Online marketing tevékenységünk során hírlevelet küldünk Önnek. Ha valamely szolgáltatásunk kapcsán e-mailben vagy a Honlapon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, így különösen asztalt foglal Honlapunkon keresztül vagy a webshopon keresztül étel kiszállítást kér tőlünk, illetve, ha ajánlatot kér tőlünk, vagy szerződést kötünk, úgy az adott szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges mértékben és időtartamban kezeljük személyes adatait.

4. Hírlevélre történő regisztráció

A Honlapon a hírlevére történő feliratkozás regisztrációhoz kötött, amely regisztráció során Ön megadja az e-mail címét, amely e-mail címre reklámot tartalmazó levelet kizárólag abban az esetben küldünk, amennyiben ahhoz Ön előzetesen, kifejezetten hozzájárult. Az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva és megfelelő tájékoztatását követően külön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők a reklám hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezeljék. Az Adatkezelők kéretlen reklámüzenetet nem küldenek.

A hozzájárulás a gyakorlatban azt jelenti, hogy Ön, mint a Honlapot felkereső felhasználó, a hozzájárulás megadására szolgáló jelölőnégyzetet kitölti, kipipálja, majd a regisztrációt követően kaphat tőlünk hírlevelet. Az Adatkezelők jogszabályi kötelezettségének eleget téve adatbázist vezetnek a hírlevélre feliratkozókról és tilalmi listát a hírlevélről leiratkozókról.

4.1. Az érintettek köre:

A „http://wasabi.hu” és a „http://www.happyfoodcoffee.hu” Honlapot felkereső felhasználók, akik a Wasabi Étterem hírlevelére regisztrálnak.

4.2. Az adatkezelések célja:

· gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére,

· leadott rendelések vagy asztalfoglalás pontos kezelése,

· tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról,

· adatbázisban történő tárolás.

4.3. Az adatkezelések jogalapja:

· az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása,

· az Adatkezelők a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól

nyilvántartást kötelesek vezetni. (Grt. 6. § (5) bekezdése.)

4.4. A kezelt adatok köre és célja:

az Ön neve azonosítás

az Ön születési dátuma születésnapi köszöntő és kedvezményre való emlékeztető küldése

az Ön e-mail címe hírlevél kiküldése miatt, általános kapcsolattartás

a feliratkozás dátuma technikai művelet végrehajtása.

a feliratkozáskori IP cím technikai művelet végrehajtása.

4.5. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, azaz Ön.

4.6. Az adatkezelések időtartama:

· a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a leiratkozásig,

· de legfeljebb a felhasználó utolsó hírlevél megnyitásától számított 24 hónap.


 

4.7. A Hírlevélről történő leiratkozás:

Önkorlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Ebben az esetben minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból és további reklámajánlatainkkal nem keressük meg.

A hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható az alábbiak szerint, amely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét:

· a hírlevelünk végén elhelyezett link segítségével,

· postai úton: az üzemeltetők székhelyére küldött levelében,

· elektronikus úton: info@wasabi.hu e-mail címre vagy a happyrendeles@gmail.com e-mail címre küldött üzenetben.

4.8. Tájékoztatjuk, hogy a Grt. 6. § (5) bekezdése alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezetünk. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére, azaz Önre vonatkozó - adatokat csak a hozzájáruló nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezeljük.

4.9. Az Adatkezelők az Ön adatait nem továbbítják 3. személy részére, azt kizárólag saját adatbázisukban tárolják. Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelők marketing vagy értékesítési tevékenységgel foglalkozó munkatársa fér hozzá.

5. Cookie információk és Google Analytics

Honlapunk üzemeltetője a Honlap működéséhez jelenleg ún. sütiket (angolul: cookie) alkalmaz.

Weboldalunk a Google webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics szolgáltatás belső cookie-kon alapul, így a cookie-k alapján az Adatkezelők számára állít össze jelentést, ad információkat a weboldalon tapasztalt felhasználói, azaz az Ön interakcióiról, (pl. hova kattintott és mennyi időt töltött egyes aloldalakon). Az internet működési elve miatt a Honlap üzemeltetői, tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét a Google Analytics szolgáltatás alkalmazásakor. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely meghatározásnak” is nevezik). További információk a Google cookie-kal kapcsolatosan az alábbi linken elérhetőek: https://www.google.com/policies/technologies/cookies Részletes tájékoztatás a Google adatvédelmi irányelveiről a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

5.1. A Google Analytics alkalmazásának a célja, hogy elsősorban az alábbiakról nyújtson tájékoztatást az Adatkezelők részére:

· hány látogató kereste fel Honlapunkat, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Honlapunkon,

· a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Honlapon és hova lépett be.

5.2. A Google Analytics cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének beállításainál megakadályozhatja, azonban ez a Honlap megfelelő működését korlátozhatja. A felhasználó megakadályozhatja továbbá a Google nyomon követését, hogy az gyűjtse és feldolgozza a cookie-k által, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, melyre az alábbi linken található böngészőmodul telepítése szolgál: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

5.3. A Google Analytics három JavaScript-könyvtárat (címkéket) támogat a Honlap használatának méréséhez: gtag.js, analytics.js és ga.js. A gtag.js és az analytics.js a következő cookie-kat állítja be:

cookie típusa cookie funkciója időtartama

- ga - a felhasználók megkülönböztetésére szolgál, 2 év,

- gid - a felhasználók megkülönböztetésére szolgál ,24 óra,

- gat - a lekérési arány szabályozására alkalmazható, 1 perc,

AMP_TOKEN olyan tokent tartalmaz, amely az ügyfél azonosítójának az AMP ügyfélazonosító szolgáltatásból történő letöltésére használható, 30 perctől – 1 évig,

- gac - kampányhoz kapcsolódó információkat tartalmaz a felhasználó számára, 90 nap,

A ga.js a következő cookie-kat állítja be:

cookie típusa, az adatkezelés célja, adatkezelés időtartama,

- utma - a felhasználók és a munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. Arról nyújt információt, hogy a felhasználó meglátogatta-e már korábban a weboldalt, ezáltal meghatározható, hogy ki az új látogató a weboldalon. A cookie frissül minden alkalommal, amikor az adatokat elküldik a Google Analyticsnek, beállítástól/frissítéstől számított 2 év,

- utmt - a lekérési arány szabályozására szolgál, 10 perc,

- utmb - új munkamenetek / látogatások meghatározására szolgál Beállítástól/ frissítéstől számított 30 perc,

- utmc - az _utmb cookie-val együtt működött annak megállapítására, hogy a felhasználó új munkamenetben / látogatásban volt-e.böngésző bezárásáig,

- utmz - azt követi nyomon, hogy a látogató honnan jutott a weboldalra Beállítástól/frissítéstől számított 6 hónap,

- utmv - látogató szintű, egyénileg változó adatok tárolására szolgál. Ez a cookie akkor jön létre, amikor a fejlesztő a setCustomVar módszert használja látogató szintű, egyénileg változó adatokkal. Beállítástól/frissítéstől számított 2 év.

6. Asztalfoglalás és ételrendelés a Honlapon található elérhetőségeken.

A Honlapokon megtalálható telefonszám és e-mail cím, amelyeken keresztül Önnek lehetősége van az Adatkezelőkkel felvenni a kapcsolatot.

Asztalfoglalás: kezdeményezheti telefonon keresztül, ebben az esetben a kollégáink a foglalás nevét, a pontos dátumot és telefonszámát fogják elkérni, ha a Honlapon keresztül adja le asztalfoglalási szándékát, szükség lesz e-mail címére, amelyre küldeni fogjuk a visszaigazoló üzenetet, a foglalás nevére, dátumára és telefonszámra.

Ételrendelés: a webshopban Ön a vásárlói kosarába összerakja a megrendelni kívánt termékeket, megadja e-mail címét, melyre az érintett Adatkezelő részéről kapni fog egy visszaigazoló üzenetet a rendelésének részleteivel. A megrendelés teljesítése érdekében szükségünk van az Ön nevére, szállítási címére és egy telefonszámra, amin Önt elérhetjük.

Amennyiben Ön az erre szolgáló jelölőnégyzet pipálásával úgy nyilatkozik, hogy jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozó rendelkezéseit megismerte és az adatainak kezelését és tárolását az érintett Adatkezelő által elfogadta, akkor Ön regisztrál webshopunkba, ami egyben magában foglalja hozzájárulását hírlevelünk küldéséhez. A hírlevélről történő leiratkozásra vonatkozó lehetőségeket lásd a 2.7. pontban.

6.1. Az érintettek köre: megrendelő, asztalfoglalást kezdeményező személyek.

6.2. Az adatkezelések célja: az Ön tájékoztatása, az Ön asztalfoglalási vagy ételrendelési igényének teljesítése.

6.3. Az adatkezelés jogalapja:

· önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás,

· az Adatkezelők a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást kötelesek vezetni. (Grt. 6. § (5) bekezdése.)

6.4. A kezelt adatok köre és célja:

az Ön neve azonosítás

az Ön e-mail címe. információ megadása

az Ön mobil telefonszáma információ megadása, gyors elérhetőség

a szállítás címe megrendelés teljesítése

6.5. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, azaz Ön.

6.6. Az adatkezelések időtartama:

· a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

6.7. Az Adatkezelők az Ön adatait nem továbbítják 3. személy részére, az kizárólag saját adatbázisukban tárolódik. Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelők marketing vagy értékesítési tevékenységgel foglalkozó munkatársa fér hozzá. Amennyiben telefonon keres meg bennünket asztalfoglalás végett, adatait papír alapon tároljuk a foglalás időpontjáig, utána a papír megsemmisítésre kerül.


 


 

7. Catering szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése

Amennyiben ajánlatkérésére vagy egyéb más megkeresés útján közöttünk Megbízási szerződés jön létre catering szolgáltatás nyújtására és Ön egyéni vállalkozó, vagy a velünk szerződést kötő társaság munkatársaként kapcsolattartásra kijelölt személy, úgy személyes adatait a szerződésben rögzítjük.

7.1. Az érintettek köre: az érintett Adatkezelővel Megbízási szerződést kötő egyéni vállalkozók, valamint vállalkozások kapcsolattartásra kijelölt munkatársai.

7.2. Az adatkezelések célja: a szerződés teljesítése.

7.3. Az adatkezelés jogalapja:

· a szerződés teljesítése, amelyben az érintett vagy annak munkáltatója az egyik fél vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele,

· az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt kötelezettség.

7.4. A kezelt adatok köre és célja:

az Ön neve azonosítás

az Ön levelezési címe információ megadása

az Ön e-mail címe információ megadása

az Ön mobil telefonszáma információ megadása

7.5. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, azaz Ön

7.6. Az adatkezelések időtartama: amennyiben a köztünk lévő Megbízási szerződés megszűnik az Ön részére kiállított utolsó számlára vonatkozó (a 2000. évi C. törvényben előírt) megőrzési idő (8 év) letelte után a megadott adatok törlésre kerülnek. A Megbízási szerződés megszűnésnek napját követően az érintett Adatkezelő csak az adatok tárolását végzi, adatkezelési műveletet nem végez rajtuk.

8. Adatfeldolgozó.

8.1. Az Adatkezelők adatfeldolgozót vesznek igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására:

· Honlap üzemeltetés, karbantartás:

Név: Webrakéta Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.

Képviselő: Kiss Ernő

Elérhetőség: + 36303738706

 

Név: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Bp, Fogarasi út 3-5.

Képviselő: Busai Gábor

Elérhetőség: + 36 1 432 3232


 

· Informatikai hátteret biztosító tárhelyszolgáltatás:

- Név: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Bp, Fogarasi út 3-5.

Képviselő: Busai Gábor

Elérhetőség: + 36 1 432 3232

 

- Név:Silicium Network Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhely: 2000 Szentendre, Papszigeti út 19.

Adószám: 23474178-2-13

Telefon: +36 (70) 944-7008, + 36 (1) 9990739 Fax: + 36 (1) 700-2930

Weblap: www.webpark.hu

Email: info@webpark.hu

 

· Webanalitika, email és dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, célzott reklám megjelenítés:

Név: Google LLC

Székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025

Képviselő: N/A

Elérhetőség: N/A

Weboldal: https://www.google.com/

 

· Célzott reklám megjelenítés:

Név: Facebook Inc.

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Elérhetőség: +1 650-543-4800

Weboldal: https://www.facebook.com/

 

· Adó és számviteli kötelezettségek teljesítése:

 

- PerfActa Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Hajnóczy József u. 11

Képviselő: Fülpesi Krisztina

Elérhetőség: + 36 20 404 0966

 

- SKO-Silex Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 23.

Adószám: 14626793-2-13

Cégvezető: Palotai Kristóf

Telefon: +36202127636

 

8.2. Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

8.3. Az Adatkezelők fenntartják a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően, amely történhet a jelen Adatvédelmi tájékoztató megfelelő módosításával és Honlapon történő közzétételével is.

9. Adatkezelés biztonsága.

9.1. Adatkezelőként megteszünk minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudjuk az Ön számára, így különösen a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

9.2. Az adatfeldolgozókkal közösen olyan intézkedéseket hozunk, melyekkel biztosítani tudjuk az Ön számára, hogy a nevünkben eljáró, az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az Adatkezelők utasításainak megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre jogszabály kötelezi őket.

Megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott adathálózatokat használunk, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan. A jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért Ön felel, kivéve, ha a kárt az Adatkezelők az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozták.

9.3. A papír alapú nyilvántartások védelme érdekében megtesszük a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

Az általunk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, biztonságosan őrizzük és védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

10. Az Ön jogai.

Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőktől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10.1. Tájékoztatáshoz való joga

Az Ön részére jelen Adatkezelési tájékoztatóval biztosítjuk, az előzetes és megfelelő tájékoztatást adatkezelési tevékenységünkről az önkéntes adatkezelési hozzájárulásának megadása előtt.

10.2. Az érintett hozzáférési joga

Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezelik-e az Adatkezelők az Ön személyes adatait.

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az alábbiakról:

· az általunk kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról,

· az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

· az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról,

· az Ön azon jogáról, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,

· az igénybe vett adatfeldolgozók által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,

· az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

· az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,

· adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az Ön megkeresésére a GDPR irányadó rendelkezései alapján maximum 1 hónapon belül válaszolunk. Amennyiben a tájékoztatást megtagadjuk, úgy 1 hónapon belül írásban közöljük a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatjuk Önt, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt, valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával. Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű a tájékoztatást megtagadhatjuk, illetve adminisztrációs díjat számolhatunk fel a tájékoztatás megadásáért.

10.3. Érintett helyesbítéshez való joga:

Ön kérheti az Adatkezelőktől a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok kiegészítését. Az Adatkezelők az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül intézkednek.

10.4. Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat.

10.5. Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen az alábbiak esetén:

· amennyiben Ön vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg ellenőrizzük azt,

· az adatkezelés jogellenes, és Ön törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,

· már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

· amennyiben Ön az adatkezelése ellen tiltakozik, azon időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az érintett jogos érdekével szemben.

10.6. Érintett adathordozhatósághoz való joga:

Ön kérheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

10.7. Érintett tiltakozáshoz való joga

Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét 15 napon belül megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek. Amennyiben a meghozott döntésünkkel nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

10.8. Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást, Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

· a közöttünk lévő szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

· meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

· az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezzen:

· postai úton: az Adatkezelők székhelyére küldött tértivevényes- ajánlott levelében,

· elektronikus úton: az info@wasabi.hu vagy a happyrendeles@gmail.com e-mail címre küldött üzenetben.

11. Jogorvoslati lehetőségek.

11.1. Kérjük, hogy panaszával minden esetben először az Adatkezelőket keresse meg, valamint szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeinken:

· postai úton: az Adatkezelők székhelyére küldött levelében,

· elektronikus úton: az info@wasabi.hu vagy a happyrendeles@gmail.com e-mailcímre küldött üzenetben.

11.2. Bírósághoz fordulás joga:

Ön jogainak megsértése esetén az Adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

11.3. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Ön jogainak megsértése esetén jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni az alábbi elérhetőségeken:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

12. Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, vonatkozó jogszabályok

12.1. Az Adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbbá azon Adatkezelésekre, amikor Ön az Adatkezelők bármelyikével a Honlapon keresztül vagy egyéb módon kapcsolatba lép, kérdést tesz fel, beleértve a Honlapon vagy az Adatkezelők által üzemeltetett valamely weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatkezeléseket is.

A jelen Adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének a napja 2019. április 1. Az Adatkezelési tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi érintettre vonatkoznak.

12.2. Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy az Adatkezelési tájékoztatót és a Honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat időről időre, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítsák. Az Adatkezelők biztosítják, hogy a hatályos Adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető legyen.

12.3. Valamennyi érintett a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy a személyes adatai kezelésére az adatkezelés napján hatályos Adatkezelési tájékoztató rendelkezései az irányadók.

12.4. Az Adatkezelők szolgáltatásaik nyújtása és a személyes adatok kezelése során különösen az alábbi jogszabályokat tekinti irányadónak:

· az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete

· 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

· 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

· 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

· 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.)